Javasolt cím: dögöljetek éhen

Javasolt cím: dögöljetek éhen
Megosztom

Na, kérem. A közgyűlés MINDEN OLYAT BETERJESZT, amire a taxis szakma, azaz akik értenek is valamit ehhez az egészhez, nemet mondtak. Gratulálunk. A politikai és emberi következményeket ők fogják viselni. Amit délelőtt megírtunk, amit a szakma kifogásolt, azt rendre meg fogják valósítani. Kis Ambrus pedig még arra sem vette a fáradságot, hogy a beígért válasz emailt elküldje. A lenti anyagot mi találtuk a Főváros oldalán. Azt hittük, ennél már nem lehet lejjebb. A főváros vezetése, KariGeri aláírásával igazolta, hogy de. Lehet.

fp_taxi

Módosító javaslat

 a Közgyűlés részére

Budapest Főváros | Önkormányzata

Főpolgármestere

Tisztelt Közgyűlés!

 A „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, valamint a 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására” című, a Fővárosi Közgyűlés 2023. január 25-i ülésének napirendi javaslatában 3. pont alatt szereplő előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatot terjesztem elő.

 1. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 1. melléklet 6. fejezetében a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzati soron a „1 297 896 ezer Ft” szöveg „987 207 ezer Ft” szövegre módosul, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzati soron a „51 119 ezer Ft” szöveg „133 037 ezer Ft” szövegre módosul, a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzati soron a „178 142 ezer Ft” szöveg „406 913 ezer Ft” szövegre módosul.
 2. Az előterjesztés határozati javaslata a következő 4-8. pontokkal egészül ki:

(A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy)

4. az üzemanyag-ársapka Kormány általi kivezetését követő helyzetben elfogadja a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező társaságok, valamint a taxis érdekképviseleti szervezetek 2022. december 12-én közösen tett „B” javaslatát az alapdíj, a távolsággal arányos egységdíj és az idővel arányos egységdíj 10%- 10%-10%-os emelésre,

 1. a pontban foglaltakra figyelemmel megalkotja a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 6.

  számú melléklete szerinti tartalommal,

 1. felkéri a főpolgármestert, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti felterjesztési jog keretében kezdeményezze a Kormánynál az árak megállapításáról szóló törvény olyan módosítását, amely Bécs város mintájára megengedi, hogy a taxiszolgáltatás hatósági árát sávosan (legalacsonyabb és legmagasabb ár meghatározásával) szabályozhassák a helyi önkormányzatok, azzal, hogy a javaslat elfogadása esetén a sáv középértékének tekinti a most megállapításra kerülő hatósági árat,

felelős: főpolgármester határidő: azonnal

 1. felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel a hatósági ár utolsó megállapítását követő költségváltozást [a számtani átlaga a következő három tényezőnek: (i) az ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 és a gázolaj állami adóhatóság által közzétett ára százalékos változásának számtani átlaga, (ii) a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági szintű átlagkereset százalékos változása, és (iii) a

Központi Statisztikai Hivatal által közzétett maginfláció százalékos mértéke], és amennyiben ez a változás a 20%-ot meghaladja, a hatósági árnak a változásnak megfelelő módosítására tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.

felelős: főpolgármester határidő: folyamatos

 1. felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ útján gondoskodjon arról, hogy a taxirendelet § (4) bekezdésének hatálybalépéséhez [2025. január 1.] igazodóan a BudapestGo applikációban legyen lehetőség valamennyi közvetítő és szervező vonatkozásában taxirendelés leadására. felelős: főpolgármester

határidő: a 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésének hatálybalépéséhez igazodóan”

 1. Az előterjesztés 6. mellékletként a jelen módosító javaslat 1. mellékletével, illetve 8. függeléként a jelen módosító javaslat 1. függelékével egészül ki.

INDOKOLÁS

 1. A módosító javaslat fejezeten belüli számítási hibát korrigál.

2-3. A Kormány 2022. december 6-án eltörölte az üzemanyagok ársapkáját, ami a taxisok számára érezhető költségemelkedéssel jár. A taxis szervezetek [City Taxi, 6×6 Taxi, Főtaxi, NSZ, Főtaxi, OTSZ, Taxi 4, BKIK) 2022. december 12-én egységes javaslattal fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, amelyben „A” és „B” változat szerint fogalmazták meg a javaslataikat. Az egységes javaslat „A” változata szerint a telefonon vagy online úton előzetesen megrendelt szolgáltatás esetén az alapdíj 1000 forintról 2000 forintra emelkedne, a többi díjtétel változatlanul hagyása mellett. Az egységes javaslat „B” változata szerint mindhárom díjelem 10%- kal kerülne megemelésre. A későbbiekben a szervezetek újabb javaslatot fogalmaztak meg, amelyben az alapdíjat egységesen 1500 forintra, míg a többi díjtételt 10%-10%-kal kezdeményezték emelni.

A javaslatok közül közpolitikai szempontból az eredeti javaslat „B” változatát terjesztem a Közgyűlés elé, figyelemmel arra, hogy az „A” változat, illetve a későbbi javaslat a kis távolságra szóló utazásokat aránytalanul drágítaná, miközben számos esetben a kis távolságra szóló utazások nem kényelmi célúak, hanem közszolgáltatások vagy más alapvető szolgáltatások igénybevételét célozzák (pl. idősek eljutása egészségügyi intézménybe).

A jelen gazdasági környezetben indokoltnak tartom az árszabályozás rugalmasabbá tételét a fogyasztók és a tisztességes taxisok érdekeinek védelme mellett. Az ártörvény alapján jelenleg vagy fix tarifát vagy maximált árat határozhat meg a Közgyűlés, miközben más nagyvárosok, így például Bécs példája azt mutatja, hogy a sávos (minimum és maximum árat meghatározó) hatósági árszabályozás egyszerre tudja biztosítani a nagyobb versenyt és kizárni a lefelé nivelláló szolgáltatási színvonalat. Ehhez a változtatáshoz ugyanakkor az ártörvény módosítása szükséges, amelyet felterjesztési jog gyakorlása keretében tud kezdeményezni a Fővárosi Önkormányzat. A javaslatunk elfogadása esetén a most meghatározott hatósági árat középárként tekintem, olyan módon, hogy attól felfelé és lefelé is 10%-kal lehessen eltérni.

A megváltozott inflációs környezetben és a gazdasági bizonytalanságok mellett a kiszámíthatóság érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés határozza meg, hogy a taxis tarifa felülvizsgálatára milyen objektív körülmények esetén kerül sor. Ehhez egy speciális, a taxiszolgáltatás sajátosságaira figyelemmel levő „költségkosár” meghatározását javaslom, amely egyharmadrészben az üzemanyag árából, egyharmad részben a nemzetgazdasági átlagkeresetből, egyharmad részben pedig (az üzemanyagot nem tartalmazó) maginflációból áll. Ha a hatósági ár utolsó megállapítását követően ez a kosár 20%-nál nagyobb mértékben változik, akkor kerüljon sor a hatósági ár felülvizsgálatára.

Az utasok kényelmét és a taxiszolgáltatás hozzáférhetőségét is javítaná, ha a BudapestGo alkalmazásban lehetőség lenne taxirendelésre. A Fővárosi Közgyűlés a 11/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelet megalkotásával már döntött arról, hogy a taxik foglaltságára vonatkozó és a GPS szerinti adatokat 2025. január 1-től online szolgáltatni kell a BKK részére. Ezen fejlesztés keretében valósítható meg a BudapestGo applikáció taxirendelést lehetővé tevő fejlesztése is.

Kelt a minősített időbélyegző szerinti időpontban

 Karácsony Gergely

főpolgármester

 

 1. melléklet

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

 

……………………… önkormányzati rendelete

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Budapest Főváros Közgyűlése

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

 1. §

 A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

 1. alapdíj: 1100 forint;
 2. távolsággal arányos egységdíj: 440 forint/km;
 3. idővel arányos egységdíj: 110 forint/perc.”
 1. §

 Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.

INDOKOLÁS

 a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéhez 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

 A Kormány 2022. december 6-án eltörölte az üzemanyagok ársapkáját, ami a taxisok számára érezhető költségemelkedéssel jár, ez pedig szükségessé teszi a személytaxi szolgáltatásért felszámítható, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint rögzített hatósági árként meghatározott díjának változtatását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

 Az 1. §-hoz

 A tervezet a személytaxi szolgáltatásért felszámítható mindhárom díjelem esetében azok 10%-os emeléséről rendelkezik.

A 2. §-hoz

 A hatálybaléptető rendelkezés kellő felkészülési idő biztosítása mellett, a hagyományok szerint hétfői nap meghatározásával rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

 1. függelék

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály elő-készítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen (a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, (b) környezeti és egészségi következményeit, (c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, (d) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és (e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A módosítás elősegíti a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás gazdasági fenntarthatóságát azzal, hogy az üzemanyag árának emelkedésére figyelemmel a hatósági árat növeli, az emelés mértéke azonban nem akkora, hogy az érdemben csökkentse a szolgáltatáshoz való tényleges hozzáférést. A módosítás a Fővárosi Önkormányzat számára közvetlen költségvetési hatással nem jár.

 1. Környezeti és egészségi következmények

A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatásokkal nem jár.

 • Adminisztratív terhek alakulása

A rendelettervezet az árváltozásból szükségképpen fakadót (taxaméter átállítása, matricacsere) meghaladó adminisztratív teherrel nem jár.

 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelettervezet elfogadását az üzemanyagárak emelkedése teszi szükségessé, a rendeletalkotás elmaradása esetén a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás gazdasági fenntarthatósága csökkenne.

 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén annak alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel a BKK és a Budapest Közút rendelkezik.