Hogyan kaphatta meg – ismételten – a Budapest Taxi az előzetes minősítést a BKK-tól?

Hogyan kaphatta meg – ismételten – a Budapest Taxi az előzetes minősítést a BKK-tól?
Megosztom

A közelmúltban – a Hekus magazinnal együttműködve – beszámoltunk egy nagyon furcsa esetről a taxispiacról: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) idén június 30-án megvonta az Budapest Taxi néven fuvarozó RT5 Taxi Holding társaság előzetes minősítését, majd néhány nappal később, július 3-án újra engedélyezte a működését. Bár a társaság – a BKK gyanúja szerint – korábban kétszer is hamisan nyilatkozott a beszámolójára vonatkozóan, a július elején kiadott engedély alapjául szolgáló dokumentumok (amelyeket a későbbiekben bemutatunk) szintén nem felelnek meg a rendelet előírásainak, azaz a BKK nem adhatta volna ki az újabb minősítést. A közlekedési központ azt állítja: külső szakértő is nyugtázta, hogy az új engedély kiadása rendben van.
Az ügyet feltáró Hekus magazin által felkért szakértő viszont egyértelműen megállapította, hogy egyáltalán nincs rendben az engedély kiadása…

Jogi szempontból két kérdést kell megválaszolni. Íme, a kérdések és a válaszok:

1. Kérdés: A hatályos fővárosi taxirendelet szerint van-e lehetőség az éves beszámolón kívül más beszámoló (pl. évközi mérleg) figyelembevételére a tőke megfelelőség megállapításánál?

Válasz: A taxirendelet 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A szolgálat a pénzügyi megfelelőség igazolása céljából a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tevékenység megkezdése előtt a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, ezt követően pedig minden év június 15-ig megküldi a közlekedésszervező részére.”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bek. szerint „A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni”. A számviteli törvény meghatározza a beszámolók típusát és formáját, tipikusan éves beszámolási időszakokra vonatkoztatva.

Ugyanakkor az érintett jogi személyekre vonatkozó szabályozás – 2014. március 15. napja után a Ptk., de átmenetileg több esetben még a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény (Gt.) – határozza meg a beszámoló előkészítésének és elfogadásának rendjét. A kft. tekintetében a Gt. 141. § (2) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy „A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;” (láthatóan a Gt. és a taxirendelet ugyanazt a szófordulatot használja). A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése az előzőekben hivatkozottakkal azonos szabályt tartalmaz.

A taggyűlés jóváhagyása ugyanis az a jogi aktus, amellyel az adott cég megfelelő szakszemélyzete vagy megbízottja által előkészített, az ügyvezetés által előterjesztett és adott esetben a könyvvizsgáló által felülvizsgált adathalmaz a cég saját, végleges és hiteles beszámolójává válik. Voltaképpen tehát a „beszámoló” a jóváhagyással válik beszámolóvá.

Összefoglalva: amennyiben a taggyűlési jóváhagyás nem történt meg, akkor az nem minősül a taxirendelet által előírt beszámolónak.

2. Kérdés: Amennyiben a társaság az éves beszámoló alapján nem felelt meg az előírásoknak, de az évközi változásokkal elérné a kívánt tőkeminimumot, van-e lehetősége a hatóságoknak a társaság számára újra igazolást kiadni, ha az éves beszámoló meg nem felelősége miatt az igazolás már megvonásra került?

Válasz: A taxirendelet fentebb már hivatkozott 5. § (3) bekezdésének szövegéből, amely szerint évente kell benyújtani a beszámolót, illetve a benyújtás határideje egyértelműen az éves beszámoló elfogadási határidejéhez (május 31.) igazodik, valamint a számviteli törvény rendelkezéseiből egyértelműen levezethető, hogy a taxirendelet a számviteli törvény szerinti éves beszámoló benyújtását követeli meg.

Az évközi mérleg tekintetében a számviteli törvény 21. § (6) bekezdése kimondja, hogy „ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített […] közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.” E rendelkezés alapján az évközi mérleg figyelembevételének feltétele, hogy azt külön jogszabály lehetővé tegye, de a taxirendelet (mint jogszabály) nem ír elő ilyet (közbenső mérleg-készítést avagy a saját tőke évközi megállapítását, figyelembevételét), tehát hiányzik a jogszabályi felhatalmazás az évközi mérleg felhasználhatóságához.

Az évközi mérleg a „számviteli törvény szerinti beszámoló” fogalomkörébe nem vonható, mivel eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet nem tartalmaz, gyakorlatilag nem alkalmas arra, hogy a beszámolót információforrásként felhasználó személyek – legyenek azok akár üzleti partnerek, akár, mint a jelen esetben, egy hatósági jellegű szerv – a társaság gazdálkodásáról teljes képet kapjanak. A számviteli törvény 21. §-a alapvetően emiatt csak korlátozottan, egyes meghatározott esetekben engedi hivatalos felhasználását, így az évközi mérleg számviteli törvény szerinti beszámolónak semmiképpen nem tekinthető.

Összefoglalva: amennyiben az évközi mérleg benyújtása nem felel meg a taxirendeletben írt követelményeknek, ebből következően az nem alkalmas a visszavont megfelelőségi igazolás helyett új igazolás kibocsátásának alátámasztására sem. Az alkalmasság megfelelésére kizárólag az éves beszámoló használható fel.

A feltett kérdésekre adott válaszokból egyértelműen kitűnik, a BKK-nak egy évközi mérleg alapján két okból is meg kellett volna tagadnia az előzetes engedély újra kiadását:

– Számviteli törvény szerint beszámoló csak akkor lesz egy dokumentumból, ha azt a taggyűlés jóváhagyta, márpedig jelen esetben ez nem történt meg.

– Előzetes engedélyt csak a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján lehet megadni, amelyik az éves mérleg alapján készül. A kiadott előzetes engedélynek viszont egy sima évközi mérleg volt az alapja.

Az már csak hab a tortán, hogy a BKK pont annak a számviteli beszámolónak a nem megfelelősége miatt vonta vissza az engedélyt június 30-án, amelyik alapján azt meg lehetne adni, ha megfelelő lenne. De – több jogi szakértő egybehangzó állítása szerint – nem felel meg. Vajon milyen szakértő állapította meg a BKK számára az engedély megfelelőségét?

A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója vizsgálatot rendelt el

A Privát Kopó megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ az alábbi tájékoztatást adta.

„Az RT 5 Taxi Holding Kft. közbenső mérlegbeszámolót készített, amelyben a korábbi mérlegbeszámolóban kifogásolt saját tőkeképzést korrigálta és a vállalkozás nyereségét állította be szükséges tőkefedezetként. A kft. a mérlegbeszámolóhoz csatolta a könyvvizsgálói jelentést, amely a beszámolóban foglaltakat alátámasztotta.  

A BKK által bevont külső szakértő megerősítette, hogy az RT 5 Taxi Holding Kft. könyvvizsgálói jelentéssel ellátott évközi beszámolója alapján megfelel a taxirendelet pénzügyi megfelelőségi előírásainak.

Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója vizsgálatot rendelt el az ügyben. A vizsgálat az RT 5 Taxi Holding Kft. 2013-ban benyújtott beszámolójának elfogadásával kapcsolatos körülményeket is vizsgálja. Ezzel kapcsolatban a BKK rendőrségi feljelentést is tett ismeretlen tettes ellen, a mérlegadatok valótlansága miatt. A hatósági vizsgálatról nem tudunk tájékoztatást adni.”

Az RT5 Taxi Holding Kft. álláspontja

„Megbízónk mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így többek között a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatás közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet („Fővárosi Taxirendelet”) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) előírásainak maradéktalan betartásával folytatja tevékenységét.

A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. részére 2013 augusztusában és 2014 áprilisában benyújtott pénzügyi beszámolók elkészítésére és elfogadására a számviteli jogszabályok előírásai szerint került sor. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az említett beszámolót a társaság könyvvizsgálója auditálta és megállapította, hogy az maradéktalanul megfelel a Számviteli Törvény előírásainak, így a beszámolókat jóváhagyta.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az említett – a Számviteli Törvény rendelkezéseinek egyébként megfelelő – beszámolókkal szemben a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. fogalmazott meg eltérő jogi álláspontot. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. egy gazdasági társaság, hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatban előadott álláspontja jogi kötőerővel nem bír, a Számviteli Törvény szerinti beszámolók helyességének ellenőrzésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezik kizárólagos hatáskörrel.

Annak ellenére, hogy a korábban benyújtott Számviteli Törvény szerinti beszámolók a jogszabályban foglaltaknak maradéktalanul megfeleltek, azok felülbírálatára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. nem volt jogosult, a helyzet mielőbbi rendezése és az utasok zavartalan, magas színvonalú kiszolgálásának folyamatos biztosítása érdekében Megbízónk közbenső mérleget készített, amely a Számviteli Törvény rendelkezései mellett immár a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kívánalmainak is megfelelt.

A Számviteli Törvény 20. § (6) bekezdése szerint a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. A közbenső mérleg elkészítésének szabályait a Számviteli Törvény 21. §-a tartalmazza. Ahhoz azonban, hogy a beszámoló illetve a mérleg megfeleljen a Számviteli Törvény rendelkezéseinek, nem szükséges a társaság legfőbb szervének jóváhagyása, ilyen követelményt a Számviteli Törvény kizárólag az éves beszámoló letétbe helyezéséhez és közzétételéhez kapcsolódóan támaszt. Megjegyezzük, hogy a Megbízónkra alkalmazandó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) is kizárólag az éves beszámoló elfogadását utalja a társaság legfőbb szerve hatáskörébe, a közbenső mérleg esetében ilyen rendelkezést nem tartalmaz.

Ebből következik, hogy a Fővárosi Taxirendelet szerinti tőkemegfelelés igazolásához előírt Számviteli Törvény szerinti beszámolónak nem érvényességi kelléke a társaság legfőbb szervének jóváhagyása, hiszen a közbenső mérleg elkészítése körében sem a Számviteli Törvény, sem a Gt. nem tartalmaz erre vonatkozó kötelezettséget. Mindazonáltal felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére benyújtott közbenső mérleget Megbízónk taggyűlése jóváhagyta, ugyanakkor a taggyűlési jóváhagyást a Számviteli Törvény rendelkezései nem írják elő.”

(Az RT5 Taxi Holding Kft. képviseletében: Oppenheim Ügyvédi Iroda)

A Hekus magazin által felkért jogász véleménye szerint: „Az RT5 Taxi Holding Kft. képviseletét ellátó ügyvédi iroda éppen csak a cikk legfontosabb állítására vonatkozóan nem nyilatkozik, miszerint a közbenső mérleg nem minősül számviteli törvény szerinti beszámolónak. Ebből eredően a Fővárosi Taxirendelet előírása [5. § (3) bek.] alapján a közbenső mérleg nem alkalmas a visszavont megfelelőségi igazolás helyett új igazolás kibocsátásának alátámasztására.”

Forrás: Privátkopó 2014.